Bơm màng vận chuyển chất lỏng

Diaphragm Liquid Transfer Pumps KNF

Bơm màng vận chuyển chất lỏng

Bơm màng vận chuyển chất lỏng

Bơm màng vận chuyển chất lỏng
Diaphragm Liquid Transfer Pumps KNF

TRANG CHỦ Sản phẩm KNF Bơm màng vận chuyển chất lỏng

Dễ bảo trì

Tự mồi nước

Chống sự phá hủy do acid, kiềm, dung môi

> Chi tiết