CÔNG TY TNHH HOA Ý

HOA Y CO LTD

CÔNG TY HOA Ý

CÔNG TY HOA Ý

CÔNG TY HOA Ý
CÔNG TY HOA Ý

TRANG CHỦ Sản phẩm Cannon Nhớt kế mao quản thủy tinh Cannon Nhớt kế mao quản chảy xuôi Routine Fenske

 

 

 

 

Mã sản phẩm Size Hằng số độ nhớt
(mm²/s²)
Thang độ nhớt (mm²/s)†
Chưa hiệu chuẩn Đã hiệu chuẩn Thấp Cao
9721-A50 9721-B50 25 0.002 0.5 2.0
9721-A53 9721-B53 50 0.004 0.8 4.0
9721-A56 9721-B56 75 0.008 1.6 8.0
9721-A59 9721-B59 100 0.015 3.0 15
9721-A62 9721-B62 150 0.035 7.0 35
9721-A65 9721-B65 200 0.1 20 100
9721-A68 9721-B68 300 0.25 50 250
9721-A71 9721-B71 350 0.5 100 500
9721-A74 9721-B74 400 1.2 240 1200
9721-A77 9721-B77 450 2.5 500 2500
9721-A80 9721-B80 500 8.0 1600 8000
9721-A83 9721-B83 600 20 4000 20000
9721-A86 9721-B86 650 45 9000 45000
9721-A89 9721-B89 700 100 20000 100000

† Thang độ nhớt mm²/s thể hiện thời gian chảy từ 250 đến 1000 giây cho size 25
và 200 đến 1000 giây cho tất cả các size còn lại.